தமிழ்நாட்டின் காலநிலை – CLIMATE OF TAMILNADU | TNPSC GEOGRAPHY | FULL NOTES IN TAMIL AND ENGLISH

தமிழ்நாட்டின் காலநிலை – CLIMATE OF TAMILNADU | TNPSC GEOGRAPHY | FULL NOTES IN TAMIL AND ENGLISH

தமிழ்நாட்டின் காலநிலை - CLIMATE OF TAMILNADU | TNPSC GEOGRAPHY | FULL NOTES IN TAMIL AND ENGLISH
Climate of Tamilnadu is the important area where more number of questions are asked.
I have taken notes from 10th Standard Volume 2 of Social Science.
Here I have given notes in both Tamil and English.
First time I gave a try in it.
In this I have explained South West Monsoon, Tropical Cyclone, North East Monsoon seasons of Tamilnadu.
Everything is explained in a clear cut manner so that everyone can understand easily.
Watch the video till end so that you will get a good knowledge on it.

In this video, I have given full notes and explanation about Climate of Tamilnadu. Each and every point in this video are important. Do watch this video till the end so that you will get good idea about this. Mainly useful for all Tnpsc group 1, group 2 and group 4 exam aspirants.TNPSC geography, TNPSC geography notes in Tamil, TNPSC geography notes in English, TNPSC Tamilnadu geography, TNPSC Tamilnadu geography notes in Tamil, TNPSC geography pdf, TNPSC geography Notes, climate of Tamilnadu, 10th geography TNPSC, TNPSC 10th geography notes in Tamil, TNPSC climate of India and Tamilnadu geography

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *