TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 12 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 12 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 12 SEPTEMBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 12 செப்டம்பர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. Which product has been added in the Revised Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products Scheme’?

திருத்தப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் உதவி (டிஎம்ஏ) யில் குறிப்பிடப்பட்ட வேளாண் விளைபொருள் திட்டத்தில் எந்தப் பொருள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது?

 1. Coal/நிலக்கரி
 2. Dry Fruits/உலர் பழங்கள்
 3. Dairy Products/பால் பொருட்கள்
 4. Honey/தேன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

2. The United Nations Day for South-South Cooperation is an international day commemorated on___________

தெற்கு-தெற்கு ஒத்துழைப்புக்கான ஐக்கிய நாடுகள் தினம் ___________ அன்று கொண்டாடப்படும் ஒரு சர்வதேச நாள்

 1. 12 Sept/செப்டம்பர் 12
 2. 10 Sept/செப்டம்பர் 10
 3. 11 Sept/செப்டம்பர் 11
 4. 09 Sept/செப்டம்பர் 09
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

3. Vijay Rupani has recently resigned as the Chief Minister of which state?

விஜய் ரூபானி சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தின் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்?

 1. Punjab/பஞ்சாப்
 2. Gujarat/குஜராத்
 3. Uttarakhand/உத்தரகண்ட்
 4. Chhattisgarh/சத்தீஸ்கர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

4. India is the host country for the 16th Assembly of the Asian Organisation of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) in 2024. Who has been appointed as the chairman of the Assembly on behalf of India?

2024 இல் ஆசிய அமைப்பின் உச்ச தணிக்கை நிறுவனங்களின் (ASOSAI) 16 வது சட்டசபைக்கு இந்தியா புரவலன் நாடு. இந்தியா சார்பில் சட்டசபை தலைவராக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்

 1. G C Murmu/ஜி சி முர்மு
 2. Rajiv Mehrishi/ராஜீவ் மெஹ்ரிஷி
 3. Tathagata Roy/ததகதா ராய்
 4. Shashi Kant Sharma/சஷி காந்த் சர்மா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

5. When is World First Aid Day observed globally?

உலக முதலுதவி தினம் எப்போது உலகளவில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

 1. Second Wednesday of September/செப்டம்பர் இரண்டாவது புதன்
 2. Second Friday of September/செப்டம்பர் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை
 3. Second Saturday of September/செப்டம்பர் இரண்டாவது சனிக்கிழமை
 4. Second Thursday of September/செப்டம்பர் இரண்டாவது வியாழன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

6. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Sardardham Bhavan in which city of the country recently?

நாட்டின் எந்த நகரத்தில் சர்தர்தம் பவனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமீபத்தில் திறந்து வைத்தார்?

 1. Lucknow/லக்னோ
 2. Hyderabad/ஹைதராபாத்
 3. New Delhi/புது தில்லி
 4. Ahmedabad/அகமதாபாத்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

7. Who has been appointed as the Vice-Chairman of Gandhi Smriti and Darshan Samiti (GSDS) by the Centre?

மையத்தால் காந்தி ஸ்மிருதி மற்றும் தர்ஷன் சமிதி (GSDS) துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?

 1. Vijay Goel/விஜய் கோயல்
 2. Sanjeev Balyan/சஞ்சீவ் பல்யான்
 3. Vijender Gupta/விஜேந்தர் குப்தா
 4. Charti Lal Goel/ சார்தி லால் கோயல்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

8. Who among the following has been appointed as the new chief executive officer (CEO) of Yahoo?

யாஹூவின் புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) கீழ்கண்டவர்களில் யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்?

 1. William Ruto/வில்லியம் ருடோ
 2. Jim Lanzone/ஜிம் லான்சோன்
 3. Renate Nyborg/ரெனேட் நைபோர்க்
 4. Scott Kessler/ஸ்காட் கெஸ்லர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

9. India recently undertook its maiden 2+2 ministerial dialogue with which of these countries?

BHEL இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு இந்தியா சமீபத்தில் தனது முதல் 2+2 மந்திரி உரையாடலை இந்த எந்த நாட்டில் மேற்கொண்டது?

 1. Israel/இஸ்ரேல்
 2. Germany/ஜெர்மனி
 3. Australia/ஆஸ்திரேலியா
 4. France/பிரான்ஸ்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

10. What is the theme of World First Aid Day 2021?

2021 உலக முதலுதவி தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன?

 1. First aid and road safety/முதலுதவி மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு
 2. First aid saves lives/முதலுதவி உயிர்களைக் காப்பாற்றுகிறது
 3. First Aid and Excluded People/முதலுதவி மற்றும் விலக்கப்பட்ட மக்கள்
 4. First Response to Road Crashes/சாலை விபத்துகளுக்கு முதல் பதில்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *